Sonde Phased Array

Sonde Phased Array
FILTRA
Ordina
FILTRA

ESAOTE - Sonda Phased Array P1-5 per ecografo MyLab X8, Omega, X75, X7 VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array P2-9 per ecografo MyLab X8, Omega, X75, X7 VET

Sonda Phased Array P2-9 - Demo

ESAOTE - Sonda Phased Array Adult SP2730 per ecografo Mylab Sigma, X5, Gamma, Six VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array per ecografo Mylab Five, 25, 30 gold, 40, Class, Twice, Eight VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array PA023 per ecografo Five, 25, 30, 40, Mylab Class, Twice, Eight VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array Neonatale P2 5-13 per ecografo Omega, X7, X75, Alpha, Seven, X8 VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array PA230E per Ecografo Portatile MyLab FIVE/25/30

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array per ecografo Mylab Alpha, Seven VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array P2 3-11 per ecografo Mylab Sigma, X5, Gamma, Delta, Six VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array PA250 per ecografo Mylab Eight VET

Sonda

ESAOTE - Sonda Phased Array P42B6 per ecografo MyLab X1 VET

Sonda